Zakonski i podzakonski akti

Zaključak

 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje 2016. – 2020. godine (»Narodne novine«, broj 103/15)

Zakoni

 • Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (»Narodne novine –Međunarodni ugovori«, broj 12/2000.)
 • Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 94/13 i 148/13)
 • Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, broj 79/07, 75/09 i 61/11)
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 87/96)
 • Zakon o kombiniranom prometu (»Narodne novine«, broj 124/09)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15 i 110/15)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07)

Odluka VRH

 • Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, broj 3/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 156/08)
 • Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 94/15)
 • Pravilnik o izradi i objavljivanju voznog reda u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 128/09, i 56/12)
 • Pravilnik o registru željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 87/11)
 • Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (»Narodne novine«, broj 114/15)
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 127/05 i 16/08.)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (»Narodne novine«, broj 128/08);
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15)
 • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željez­ničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (»Narodne novine«, broj 111/15)
 • Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (»Narodne novine«, broj 93/10)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi (»Narodne novine«, broj 99/11)
 • Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID), Dodatak C Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/08 i 8/09)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 155/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (»Narodne novine«, broj 147/08 i 03/09)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (»Narodne novine«, broj 133/09 i 14/10 )
 • Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 141/09)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno – upravljački i signalno – sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (»Narodne novine«, broj 97/15)
 • Pravilnik o izgradnji u zaštitnom pojasu željezničke pruge (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, broj 4/97., 6/04 i 4/05.)

Odluke Komisije

 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464/EU (2008/164/EC) o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u odnosu na „osobe smanjene pokretljivosti“ u transeuropskom konvencionalnom željezničkom sustavu i željezničkom sustavu velikih brzina
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464/EU (2008/163/EZ) o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na „sigurnost u željezničkim tunelima“ transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/696/EU o izmjeni Odluke 2012/88/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnosti u vezi s „prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim“ podsustavom transeuropskog željezničkog sustava
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464 (2008/284/EZ) o tehničkoj specifikaciji interoperabilnost u vezi s „elektroenergetskim“ podsustavom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464/EU (2011/275/EU) o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi s „građevinskim“ podsustavom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464/EU (2013/314/EU) o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za podsustav „odvijanje i upravljanje prometom“ transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava,
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/464/EU (2011/291/EU) o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti vezano uz podsustav „željezničkih vozila – lokomotive“ i putnička željeznička vozila transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava
 • Odluka Komisije (EU) br. 2012/462/EU (2006/66/EZ) o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnosti podsustava „željeznička vozila – buka“ transeuropskog željezničkog konvencionalnog sustava.

Uredbe Komisije

 • Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
 • Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu
 • Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza
 • Uredba Komisije (EU) br. 1273/2013 od 6. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematske aplikacije za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava.
 • Uredba Komisije (EZ) br. 352/2009 od 24. travnja 2009. o donošenju zajedničke sigurnosne metode za vrednovanje i procjenu rizika,
 • Uredba (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1158/2010 od 9. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza,
 • Uredba Komisije (EU) br. 1169/2010 od 10. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom,
 • Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište,
 • Uredba Komisije (EU) br. 445/2011 od 10. svibnja 2011. o sustavu izdavanja ovlaštenja subjektima nadležnim za održavanje teretnih vagona,
 • Uredba Komisije (EU) br. 36/2010 od 3. prosinca 2009. o predlošcima Zajednice za dozvole za strojovođe, dopunske potvrde, ovjerene preslike dopunskih potvrda i obrasce zahtjeva za dozvole za strojovođe,
 • Uredba Komisije (EU) br. 1236/2013 od 2. prosinca 2013. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za podsustav „željeznička vozila – teretni vagoni” željezničkog sustava u Europskoj uniji