IPA

Program IPA je Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje od 2007. do 2013. kojim su zamijenjeni programi CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU-a br. 1085/2006. Njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje za sve države korisnice iznosi 11,468 milijardi eura.

Dana 12. lipnja 2007. donesena je Uredba komisije br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća EU-a o uspostavi programa IPA.

Republika Hrvatska korisnica je svih komponenata programa IPA, i to od 2007. do trenutka stupanja u EU.

Svrha programa IPA jest potpora državama kandidatkinjama (Hrvatska, Makedonija i Turska) i državama potencijalnim kandidatkinjama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) u usklađivanju domaćega zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU-a te priprema za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

IPA - Objave

O IPA-i

Program IPA je Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje od 2007. do 2013. kojim su zamijenjeni programi CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Program IPA u... Opširnije