OP Promet 07 – 13

S danom pristupanja Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, Hrvatskoj su dostupna sredstva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda koji su dio regionalne politike Europske unije radi osiguranja financijskih sredstava najmanje razvijenim regijama Europe.

Ciljevi instrumenata su:

  • konvergencija
  • regionalna konkurentnost i zapošljavanje te
  • teritorijalna suradnja.

 Operativni program Promet (OPP)

Za razdoblje od 2007. do 2013. Operativnim programom Promet definirano je korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Prioriteti OPP-a 2007. – 2013. jesu:

Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u prometnom sektoru

 

Cilj ove prioritetne osi poboljšanje je hrvatske željezničke mreže na TEN-T koridorima, regionalne i prigradske željezničke mreže te izrada potrebnih studija i priprema infrastrukturnih projekata za sljedeće programsko razdoblje.
Prioritetna os 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe

 

Cilj je unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe do uspostavljanja uvjeta za sigurnu i pouzdanu unutarnju plovidbu i omogućavanje da plovni putovi ispunjavaju minimalne plovidbene zahtjeve i unaprjeđenje luka.

 

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć Cilj je  podrška za upravljanje Operativnim programom, jačanje kapaciteta Upravljačkog tijela, ostalih tijela uključenih u provedbu Operativnog programa promet, kao i potencijalnih korisnika te priprema strateških prometnih dokumenata.

 

Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke

 

Cilj je ulaganje u cestovni i zračni sektor gdje značajan doprinos može biti napravljen za regionalnu pristupačnost i povezanost; međunarodnu mobilnost i putovanja izvan i unutar Hrvatske, i konačno za projekte od regionalnog značaja koji imaju pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj i održivost te zaštitu okoliša, krajolika i baštine Hrvatske.

Izvor: OPP 2007. – 2013. modifikacija

Specifičnost OPP-a 2007. – 2013. je razdoblje koje obuhvaća:

  • pretpristupno razdoblje od 2007. do prve polovine 2013. (IPA)
  • razdoblje od 1. srpnja 2013. i početak korištenja strukturnih instrumenata.

Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu OPP-a je Sektor za fondove EU pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Za prioritetnu os 1, Sektor za fondove EU pri MPPI-u obavlja i funkcije posredničkog tijela razine 1 te funkcije posredničkog tijela razine 2.

Izvor: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Objave:

Izrada Studija

Sektor za EU fondove pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u travnju 2015. raspisao je poziv na dostavu projektnih prijedloga iz sektor... Opširnije